Adatkezelési tájékoztató

1. ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő elnevezése: F2 KOMPLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Adatkezelő rövidített elnevezése: F2 KOMPLEX Kft. (a továbbiakban: adatkezelő)
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-690021.
Adatkezelő adószáma: 12511727-2-43, EU adószáma: HU12511727
Adatkezelő székhely: 1097 Budapest, Kiskalmár utca 3-7.
Adatkezelő weblapjai: www.f2komplex.hu, www.termoventilator.hu, www.pego.hu, www.hocserelo-kalorifer.hu, www.actionclima.hu, www.ventherm.hu, www.ventherm.eu, www.ventherm.it, www.ventherm.de,
Adatkezelő telefon és fax számai: (+36 1) 459-0747, (+36 1) 459-0748, Fax: (+36 1) 459-0749, Mobil: (+36 20) 972-3277
Adatkezelő e-mail címe: info@f2komplex.hu
Az adatkezelő weblapjának tárhelyszolgáltatója: Netmania Bt. (1154 Budapest Dessewffy Arisztid u. 103., https://www.netmania.hu).

2. BEVEZETÉS

Jelen adatkezelési tájékoztató célja az F2 Komplex Kft-nek megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek és szabályok ismertetése. Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a vonatkozó törvény rendelkezéseit (2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
Az érintett (az adatkezelővel kapcsolatba kerülő magánszemély aki az adatkezelőnek megadja a személyes adatait) által megadott adatokat az adatkezelő bizalmasan kezeli, azokat biztonságos körülmények között tárolja. A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. A hírlevélre történő feliratkozással, hirdetésre történő jelentkezéssel, regisztrációval, ajánlatkéréssel, vásárlással, megrendeléssel az érintett a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplőket elfogadja és kifejezetten hozzájárul a megadott adatok kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor szabadon visszavonható. A kiküldött hírlevelek végén szereplő leiratkozás link megnyitásával lehetséges a leiratkozás, vagy egy törlési kérelemmel az adatkezelő bármikor törli az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelő harmadik fél számára nem adja ki. Az adatkezelő a személyes adatok védelmét megfelelő szervezeti, technikai eszközökkel biztosítja.
A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztató 3. pontja szerint történik.

3. SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, IDŐTARTAMA

3.1. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése e-mailen keresztül
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása és a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
Érintettek köre: az adatkezelővel kapcsolatban álló magánszemélyek akik személyes adatait önkéntes módon megadták
Érintettekre vonatkozó adatok: érintett által megadott adatok (név, e-mail cím, feliratkozót érdeklő téma megadása, melyek lehetnek: hűtéstechnika, épületgépészet, lakossági, tervezői hírek).
Adatok forrása: érintett által megadott adatok
Adatok kezelésének időtartama: érintett kérésére az adatkezelő bármikor törli az adatokat, ehhez kérjük, hogy a regisztrált e-mail címről küldjön egy törlési kérelmet az info@f2komplex.hu e-mail címre, vagy kérjük használja a hírlevél végén található leiratkozás linket.

3.2. Árajánlatadáshoz kapcsolódó adatkezelés (http://f2komplex.hu/ajanlatkeres)

Az adatkezelés célja: személyre szabott ajánlatok elkészítése, tájékoztatók küldése, kapcsolatfelvétel
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása és a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
Érintettek köre: az adatkezelővel kapcsolatban álló magánszemélyek akik személyes adatait önkéntes módon megadták
Érintettekre vonatkozó adatok: érintett által megadott adatok:
- Név
- Tevékenység: tervező, kivitelező / forgalmazó, végfelhasználó
- Elérhetőség (e-mail cím és/vagy telefonszám)
- Ajánlatkérés során az ajánlatkérő által megadott plusz információk, fotók, stb.
Adatok forrása: érintett által megadott adatok
Adatok kezelésének időtartama: érintett kérésére az adatkezelő bármikor törli az adatokat, ehhez kérjük, hogy a regisztrált e-mail címről küldjön egy törlési kérelmet az info@f2komplex.hu e-mail címre.

3.3. Megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: megrendelések teljesítése és számlázás
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása és a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) és a számviteli törvény
Érintettek köre: Megrendelést elküldő magánszemélyek
Érintettekre vonatkozó adatok: az érintettek által megadott adatok, de legalább a vonatkozó jogszabályi előírásokban szereplő adatok (név, cím)
Adatok forrása: érintett által megadott adatok
Adatok kezelésének időtartama: érintett kérésére az adatkezelő bármikor törli az adatokat, ehhez kérjük, hogy a regisztrált e-mail címről küldjön egy törlési kérelmet az info@f2komplex.hu e-mail címre.
Ez alól kivétel a kötelező adatkezelés, például a számviteli törvény alapján a számlamegőrzési kötelezettség.
Az adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az
adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az érintett kérheti a tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, a személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését – a kötelező adatkezelést kivéve. Az érintett kérheti továbbá az adatkezelő tájékoztatását a feldolgozott adatok adatkezelésének céljáról, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

4. WEBANALITIKA ÉS HIRDETÉS-KISZOLGÁLÓK

Sütik (cookie) használata: Az adatkezelő a weboldalain saját sütiket (cookie) nem használ, nem ír semmit a felhasználó gépére, azonban az adatkezelő weboldalain Google Analytics követőkódok vannak, melyek harmadik féltől származó cookie-kat eredményeznek (az erre vonatkozó felhívás megjelenítésre került az adatkezelő weboldalán). A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. Továbbá az adatkezelő weboldalai használják a Google Adwords szolgáltatásait.
A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords keretében olyan, nyomon követő cookie-kat helyez el, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és olyan reklámokat tesz számukra elérhetővé más weboldalakon, melyek számára érdekesek lehetnek. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy
Információ a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

A süti beállításokat az alábbi oldalon tekintheti meg és módosíthatja:
Süti információk és beállítások

DEFINÍCIÓK

(forrás: 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.), 3. Értelmező rendelkezések 3. §)

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
8.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
9.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13.7 adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16.adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
18.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatkezelés módjáról az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására.